دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدرضا   بهرنگی

پست الکترونیکی : m-behrangi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش وپرورش

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت آموزشی

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1372/11/01

محمدرضا بهرنگی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^